SPECJALNOŚCI

ZAKRES NASZYCH USŁUG

 

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę prawną. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców bez względu na ich formę organizacyjną i prawną, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych oraz  jednostek organizacyjnych (zakłady budżetowe, spółki prawa handlowego itp.) jak również do klientów indywidualnych.

 

Zapewniamy szeroki zakres usług obejmujący zarówno doradztwo prawne, przygotowywanie pism jak i zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, ale również i w postępowaniach przed sądami polubownymi, w postępowaniach mediacyjnych jak też i przed wszystkimi organami administracji.

 

 

Zakres doradztwa prawnego oferowanego przez naszą Kancelarię obejmuje w szczególności:

 

01. Prawo Cywilne/Spadkowe

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, prowadzenie postępowań sądowych i egzekucyjnych mających za przedmiot dochodzenie należności,
 • sporządzanie pozwów, pism procesowych w postępowaniu sądowym,
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym

w sprawach np.: o ochronę dóbr osobistych, o cofnięcie darowizny, o zapłatę, o zasiedzenie, ustanowienie służebności, o naruszenie własności, posiadania, i innych dotyczących nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o stwierdzenie nieważności testamentu (np. z powodu „braku świadomości” testatora), o sporządzanie testamentów, wydziedziczenie, o zachowek, o wykonanie zapisów, poleceń, o uznanie spadkobierców i zapisobierców za niegodnych dziedziczenia i innych.

 

02. Prawo Pracy

stała kompleksowa obsługa prawna podmiotów leczniczych – publicznych i niepublicznych,

 • sporządzanie i przygotowywanie projektów umów kontraktowych,
 • reprezentacja  w sprawach o błędy medyczne,

03. Prawo Pracy 

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, odprawy, ekwiwalentu za urlop,
 • sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, mobbing, i inne
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opiniowanie kontraktów menedżerskich
 • porady prawne we wszelkich kwestiach związanych ze stosunkiem pracy

04. Prawo Zamówień Publicznych 

 • analiza i opiniowanie dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym
 • sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
 • sporządzaniu opinii prawnych na podstawie przekazanych dokumentów źródłowych w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne,
 • przygotowywanie pism procesowych w związku z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
 • prowadzenie stałego doradztwa dla podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne oraz podmiotów udzielających zamówienia publicznego.

 

05. Prawo Ubezpieczeń, Odszkodowania, ZUS

 • odszkodowania: za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odszkodowania za szkody: majątkowe, osobowe i komunikacyjne,
 • odszkodowania od zakładów ubezpieczeń, ZUS, innych podmiotów
 • reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, kierowanie pozwów i dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym,
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub mieniu (np. wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie),
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe,
 • porady prawne w zakresie roszczeń zakładów ubezpieczeń wobec ubezpieczonych, przygotowywanie i opiniowanie porozumień o rozłożeniu należności na raty

 

06. Prawo Administracyjne

 • sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
 • reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
 • przygotowywanie podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym i innymi zdarzeniami;
 • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.

07. Prawo Konsumenckie

 • spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
 • klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami),
 • dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
 • spory konsumenckie z umów komisowych – sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta


08. Prawo Własności Intelektualnej/Autorskie

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów (w tym również umowy twórców i artystów z wydawcami i producentami)
 • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych i procesowych oraz prowadzenie postępowań w zakresie bezprawnego naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych
 • ochrona interesów Klienta w sprawach roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania zawartych umów,
 • reprezentacja strony w każdym stadium negocjacji związanych z umowami.

09. Postępowania Sądowe, Zabezpieczające i Egzekucyjne 

 • reprezentacja strony w postępowaniu sądowym, sporządzanie pism procesowych,
 • zabezpieczanie roszczeń w postępowaniu sądowym
 • powództwa przeciwegzekucyjne, zaskarżanie czynności komornika,
 • ochrona przed nieuzasadnioną egzekucją,
 • ustalanie i poszukiwanie majątku dłużnika,
 • ochrona interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
 • udział w postępowaniu egzekucyjnym po stronie wierzyciela,
 • ochrona byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
 • ochrona osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.

10. Prawo Rodzinne 

 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o władzę rodzicielską,
 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa,
 • sprawy o podział majątku wspólnego

11. Prawo Gospodarcze/Handlowe 

 • przygotowywanie i opiniowanie umów, statutów i aktów wewnątrzkorporacyjnych spółek prawa handlowego
 • rejestracja spółek i  zmian w KRS
 • wystąpienie ze spółki,
 • zaskarżanie uchwał wspólników, sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami,
 • prowadzenie negocjacji i prób ugodowych,
 • ochrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi po zakończeniu pełnienia funkcji w spółkach,
 • ochrona dobrego imienia byłych członków zarządu, w tym na tle spraw o nieudzielone absolutorium
 • podział majątku współwłaścicieli i byłych wspólników,
 • opiniowanie umów spółek minimalizujące ryzyko lub skutki sporów,
 • spory z właścicielami lub radą nadzorcą w toku pełnienia funkcji,
 • ocena sytuacji spółek i ewentualnych ryzyk przed wejściem do zarządu,