• analiza i opiniowanie dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalno-prawnym
  • sporządzanie projektów umów o udzielenie zamówienia publicznego
  • sporządzaniu opinii prawnych na podstawie przekazanych dokumentów źródłowych w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne,
  • przygotowywanie pism procesowych w związku z postępowaniem odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych i arbitrażowych
  • prowadzenie stałego doradztwa dla podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne