• przygotowywanie i opiniowanie projektów umów (w tym również umowy twórców i artystów z wydawcami i producentami)
  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych i procesowych oraz prowadzenie postępowań w zakresie bezprawnego naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych
  • ochrona interesów Klienta w sprawach roszczeń z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania zawartych umów,
  • reprezentacja strony w każdym stadium negocjacji związanych z umowami.