• odszkodowania: za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • odszkodowania za szkody: majątkowe, osobowe i komunikacyjne,
  • odszkodowania od zakładów ubezpieczeń, ZUS, innych podmiotów
  • reprezentacja poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym, kierowanie pozwów i dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym,
  • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie za szkodę na osobie lub mieniu (np. wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie),
  • odwołania od decyzji ZUS w sprawach o świadczenia emerytalno-rentowe,
  • porady prawne w zakresie roszczeń zakładów ubezpieczeń wobec ubezpieczonych, przygotowywanie i opiniowanie porozumień o rozłożeniu należności na raty