• spory na tle umów kredytowych, pożyczek, ochrona przed lichwą,
  • klauzule abuzywne (niedopuszczalne zapisy w umowach z konsumentami),
  • dochodzenie należności konsumenckich, roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową,
  • spory konsumenckie z umów komisowych - sprawy o wady towaru nabytego w komisie, ochrona konsumenta, roszczenia względem komisanta