• sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
  • reprezentacja przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
  • przygotowywanie podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym;
  • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnym i innymi zdarzeniami;
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych.